Algemene Voorwaarden

Op de website en in deze algemene voorwaarden en privacy beleid zijn wij zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als je producten bestelt en/of als je een dienst, zoals een workshop of proeverij, afneemt. Voor al onze producten en diensten geldt: geen 18, geen alcohol. De wettelijke leeftijd om wijn te kopen of om deel te nemen aan een (online) wijn workshop is minimaal 18 jaar. In de Algemene Voorwaarden die je hieronder kunt lezen zetten we alles nog eens voor je op een rij.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of bedrijven aanbiedt, in dit geval Vasco Wijnimport;
  2. Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (inclusief haar werknemers) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, in dit geval u als onze klant.
  3. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VASCO WIJNIMPORT
Gevestigd aan de Conservenweg 114 te Roelofarendsveen.

KvK-nummer: 81660693

BTW: 862173735 B01

Wij zijn per mail bereikbaar via info@vascowijnimport.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer/app: +31 6 280 442 44

Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (verder te noemen Vasco Wijnimport) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Vasco Wijnimport en bedrijf of consument.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het bedrijf via de e-mail met verwijzing naar de tekst op deze pagina op www.vascowijnimport.nl beschikbaar gesteld.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op verzoek aan het bedrijf door Vasco Wijnimport ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het bedrijf op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

  1. Vasco Wijnimport levert haar aanbod in principe alleen in Nederland. Neem voor levering aan andere landen van tevoren contact op met Vasco Wijnimport.
  2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  3. Het aanbod is vrijblijvend. Vasco Wijnimport is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vasco Wijnimport niet.
  5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  6. Vasco Wijnimport kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs excl btw;
  • de eventuele kosten van verzending excl btw;
  • de eventuele reis en/of parkeerkosten indien van toepassing;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze en termijn van betaling, de wijze van aflevering en eventueel de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Vasco Wijnimport de prijs garandeert;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke / elektronische aanvaarding door het bedrijf van het aanbod/de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien het bedrijf het aanbod langs schriftelijke / elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vasco Wijnimport onverwijld langs schriftelijke / elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien het aanbod niet via de website is aanvaard, stuurt Vasco Wijnimport een factuur.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vasco Wijnimport passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Vasco Wijnimport voor een veilige web omgeving. Indien het bedrijf elektronisch kan betalen, zal Vasco Wijnimport daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Vasco Wijnimport kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vasco Wijnimport op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden zoals een betaling vooraf.
  5. Na aanvaarding van de overeenkomst / ontvangst van de betaling wordt het product toegezonden naar het opgegeven adressen/de opgegeven adressen. De levering kan, ter keuze van Vasco Wijnimport, zowel geschieden per pakketpost, als door Vasco Wijnimport zelf.
  6. Bij het reserveren van een dienst (bijvoorbeeld een workshop, eventueel in combinatie met wijnboxen) ontvangt het bedrijf een schriftelijke bevestiging van de gekozen offerte met een factuur. Binnen 14 dagen dient de betaling voldaan te zijn waarna de reservering definitief is.
  7. Indien het bedrijf bij het moment van facturering nog niet zeker is van het aantal te bestellen boxen dan geeft Vasco Wijnimport een marge van 5%. Na uitvoering van de opdracht wordt het eventueel te veel betaalde/te weinig betaalde gerestitueerd of gefactureerd.
  8. Bij het aangaan van een duurovereenkomst (bijvoorbeeld verjaardag service) geldt de overeenkomst voor één jaar en deze kan niet tussendoor worden opgeschort. De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd tenzij het bedrijf hier nadrukkelijk om vraagt. De factuur voor een duurovereenkomst dient binnen 14 dagen vooraf te worden betaald.
  9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – De prijs

  1. Offertes voor bedrijven worden opgesteld exclusief btw. Eventuele offertes voor consumenten worden opgesteld inclusief btw.
  2. Voor verzendingen van flessen wijn en delicatessen in Nederland hanteert de ondernemer de volgende transportkosten per adres: tot 20 kg 12,95 euro excl btw, tussen 20-30 kg 15 euro excl btw. Boven de 30 kg worden de verzendkosten nader afgestemd. Voor verzending aan het buitenland, neem dan contact op met Vasco Wijnimport.
  3. Voor verzendingen in Nederland hanteert Vasco Wijnimport voor wijn- en borrel boxen, brievenbus geschenken en sieraden, die besteld worden via de website, geen verzendkosten. De verzendkosten zijn in de prijs inbegrepen.
  4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Vasco Wijnimport niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  5. Voor (online) workshops of proeverijen rekent Vasco Wijnimport een vast bedrag per deelnemer (exclusief reis- en/of parkeerkosten) of is de prijs meegenomen in de prijs van de wijnboxen of wordt het bedrag uitgedrukt in een uurtarief. Dit staat duidelijk vermeld in de offerte. In overleg met het bedrijf en alleen als ook Vasco Wijn hiermee instemt, kan een (online) workshop langer duren dan vooraf afgesproken. De extra kosten die worden gemaakt voor een langere duur van een (online) workshop (extra manuur, parkeerkosten, etc) worden afgerekend op basis van nacalculatie. Hierbij geldt dat extra tijd berekend wordt aan de hand van het tarief van 50 euro excl btw per uur. Bij parkeerkosten gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 7- Levering en uitvoering

  1. Vasco Wijnimport zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Indien de bestelling plaatsvindt via een offerte of bij aanvaarding van het aanbod dan verklaart het bedrijf dat hij 18 jaar is of ouder. Bij het afnemen van een dienst dan verklaart het bedrijf dat ten tijde van de deelname aan de dienst / ontvangst van de wijnboxen de deelnemers 18 jaar zijn of ouder.
  3. Als plaats van levering geldt het adres/de adressen dat het bedrijf Vasco Wijn kenbaar heeft gemaakt via schriftelijke weg en eventueel via een format geleverd door de ondernemer.
  4. Volgens de Alcoholwet geldt vanaf 1 juli 2021 dat levering van alcohol aan consumenten dient plaats te vinden met een leeftijdsidentificatie dat de ontvanger 18 jaar is of ouder. Vasco Wijnimport heeft met de bezorgdiensten (DHL, PostNL en GLS) afgesproken dat een leeftijdsidentificatie verplicht is bij het in ontvangst nemen van pakketten met alcohol door een consument. De pakketten kunnen gevolgd worden met een track en trace die per mail wordt verstuurd door de bezorgdienst aan de ontvanger. Indien de ontvanger niet thuis is, wordt niet bij de buren afgeleverd maar bij een servicepunt. Voor het ophalen van een pakket bij een servicepunt is altijd een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) nodig. Let op: pakketten blijven standaard 5 dagen liggen bij het servicepunt en gaan daarna retour naar Vasco Wijnimport. Retour zendingen brengen extra kosten met zich, die worden verhaald op het bedrijf / de ontvanger. Vasco Wijnimport is niet verantwoordelijk voor de extra kosten bij het niet tijdig ophalen van een pakket bij een servicepunt en/of bij een retourzending. Bij het opnieuw versturen van het pakket worden de kosten van verzending opnieuw in rekening gebracht door Vasco Wijnimport.
  5. In geval van verzending van producten als verrassing, kan Vasco Wijnimport niet verantwoordelijk worden gehouden voor de extra kosten, in geval van niet thuis zijn en derhalve niet tijdig ophalen van de producten bij het servicepunt.
  6. Vasco Wijnimport is verzekerd voor het transport tot het moment van persoonlijke overdracht van de producten aan het bedrijf of de overhandiging van de producten aan de bezorgdiensten. Vanaf dat moment gaat de verzekering in van het bedrijf dan wel de bezorgdiensten. Vasco Wijnimport is niet verantwoordelijk voor schade na ontvangt van de goederen. Ook niet als het bedrijf ervoor kiest zelf het transport te regelen.
  7. Vasco Wijnimport streeft ernaar producten binnen maximaal 5 werkdagen te leveren en altijd in afstemming met het bedrijf. Hiervoor is Vasco Wijnimport afhankelijk van bezorgdiensten als de zending per post wordt verstuurd. Als de bezorging onverwacht langer duurt dan krijgt het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
  8. Bij grote aantal bestellingen dient rekening gehouden te worden met een handelings/verwerkingstijd van minimaal twee weken na akkoord op de offerte.
  9. Vasco Wijnimport zal geaccepteerde bestellingen in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij het bedrijf akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn of met een duurtransactie. Het bedrijf heeft na deze 30 dagen in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en afzien van de aankoop. Het bedrijf heeft geen recht op een schadevergoeding. Vasco Wijnimport is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de bezorgdiensten.
  10. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan het bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft het bedrijf geen recht op schadevergoeding.
  11. In geval van ontbinding conform lid 7 zal Vasco Wijnimport het bedrag dat het bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  12. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vasco Wijnimport zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  13. Indien het pakket niet leverbaar is of in geval van weigering, bijvoorbeeld doordat het bedrijf een fout adres heeft opgegeven, dan worden de kosten voor het retourneren plus de eventuele boete vanuit de pakketdienst gefactureerd aan het bedrijf. Het opnieuw verzenden wordt in rekening gebracht bij het bedrijf.
  14. Mocht een (online) workshop onverhoopt door een ernstige zaak of door ziekte van Vasco Wijnimport, niet door kunnen gaan, dan laat Vasco Wijnimport dit zo snel mogelijk weten aan het bedrijf. In overleg wordt samen naar een alternatieve datum gekeken. Er wordt geen restitutie gegeven.
  15. Mocht een (online) workshop onverhoopt door een ernstige zaak bij het bedrijf, niet door kunnen gaan, dan laat het bedrijf dit zo snel mogelijk weten aan Vasco Wijnimport. In overleg met Vasco Wijnimport wordt samen naar een alternatieve datum gekeken. Er wordt geen restitutie gegeven.

Artikel 8 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  1. Duurovereenkomsten (zoals een verjaardag service) worden aangegaan voor één jaar en kunnen tussendoor niet opgezegd worden.
  2. Betaling van duurovereenkomsten vinden plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en altijd voor de volledige duur van de overeenkomst.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  4. Wijzigingen aan duurovereenkomsten (extra adressen) kunnen worden doorgegeven aan Vasco Wijnimport met in achtneming van 14 dagen verwerkingstijd. Extra kosten worden via nacalculatie berekend en per factuur door het bedrijf betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
  5. Wijzigingen aan duurovereenkomsten (minder adressen) kunnen worden doorgegeven aan Vasco Wijnimport met in achtneming van 14 dagen verwerkingstijd per begunstigde. Hierbij geldt dat maximaal 5% mag worden afgeweken van het overeengekomen aantal bij de aanvangsdatum van de duurovereenkomst.

Artikel 9 – Betaling en in gebreke stellen

  1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een product vindt betaling plaats via een factuur die per elektronische weg wordt verstuurd bij aangaan / akkoord van de overeenkomst.
  2. In geval van een overeenkomst tot de aanschaf van producten inclusief eventuele dienst of duurovereenkomst, vindt de betaling plaats binnen 14 dagen nadat het bedrijf de bevestiging van de overeenkomst inclusief factuur heeft ontvangen.
  3. Het bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vasco Wijnimport te melden.
  4. Alle facturen zullen door het bedrijf worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Het bedrijf dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
  5. Vasco Wijnimport zal maximaal een keer een betalingsherinnering sturen waarna een procedure tot in gebreke stelling wordt gestart.
  6. Indien het bedrijf de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan zijn zij van rechtswege in verzuim en zullen zij, onverminderd de eventuele overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
  7. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het bedrijf, zulks met een minimum van € 250,-.
  8. Door het bedrijf gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 10 – Klachtenregeling

  1. Vasco Wijnimport doet er alles aan om het bedrijf zo goed mogelijk van dienst te zijn. Neem bij ontevredenheid over producten of diensten contact met Vasco Wijnimport via info@vascowijnimport.nl.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vasco Wijnimport, nadat het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Vasco Wijnimport ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vasco Wijnimport binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het bedrijf een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Bij klachten dient het bedrijf zich allereerst te wenden tot Vasco Wijnimport.
  5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 11 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen Vasco Wijnimport en het bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

  1. Vasco Wijnimport is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het bedrijf (lijfelijk, kleding of andere eigendommen inclusief gevolgschade) van door Vasco Wijnimport geleverde producten en/of diensten.
  2. Vasco Wijnimport kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolgd van overmacht niet aan de verbintenis heeft kunnen voldoen. In geval van overmacht behoudt Vasco Wijnimport het recht om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.
  3. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.
  4. Vasco Wijnimport verkeert in overmacht wanneer hij niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval:

  • niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers,
  • ziekte of ernstige familieomstandigheden van de ondernemer
  • werkstaking en bedrijfsstagnatie
  • transportmoeilijkheden (inclusief drukte) van bezorgdiensten
  • overheidsmaatregelen
  • milieurampen inclusief droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw
  • oorlogstoestand.

Artikel 13- Auteursrecht

 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten of evenementen/workshops die door de ondernemer tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Vasco Wijnimport.

Artikel 14- Aanvullende en afwijkende bepalingen

Als Vasco Wijnimport in de toekomst iets verandert aan deze Algemene Voorwaarden, wordt dat aan het bedrijf kenbaar gemaakt als deze op dat moment lopende contracten heeft.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022.

Privacy beleid Vasco Wijnimport

Waarom hebben wij een privacy beleid?

 

Vasco Wijnimport respecteert jouw privacy, in het bijzonder jouw rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens. Omdat wij volledig transparant willen zijn, hebben wij dit privacy beleid geformuleerd. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van je persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het bezoek en gebruik van deze website en onze diensten accepteer je alle onderstaande gebruikersvoorwaarden.

 

Over de gegevensverwerking door Vasco Wijnimport 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

  • Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Wij stellen die nooit ter beschikking aan anderen. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  • Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen en offertes met (persoons)gegevens bewaren, zolang de toepasselijke termijn volgens de wet loopt.

  • Inzage- en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien of aan te passen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via onze contactpagina. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. 

  • Cookies 

Wij maken gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij je zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt. Er zijn daarnaast ook cookie-achtige technieken waarmee dezelfde resultaten worden behaald. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij alle bestaande websites. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

  • Het surfen op de website van Vasco Wijnimport leuker en makkelijker voor je wordt;
  • Je bij jouw bezoek niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
  • We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden;
  • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
  • We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses.

Over de gegevensverwerking door andere partijen

Hieronder kun je lezen met welke partijen wij samenwerken en op welke wijze zij gegevens verwerken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. We verwijzen voor meer info naar het privacy beleid van de partijen zelf.

  • Website van WordPress

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. WordPress heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel.

  • Webwinkelsoftware – Woocommerce

Onze website is deels ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met Woocommerce gedeeld om je aanvragen af te kunnen handelen. Woocommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel.

  • Webhosting – Hostnet

 Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt die gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

  • MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. MailChimp zal namen en e-mailadressen niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden is de ‘unsubscribe’ link te zien. Als hierop wordt geklikt zal degene geen e-mail meer van onze website ontvangen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  • E-mail – Hostnet

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  • Reviews via Google bedrijfspagina

Wij maken gebruik van een Google bedrijfspagina. Hierop staan ook reviews van klanten. De klant vult zelf zijn/haar gegevens in. De reviews verkrijgen wij door klanten te vragen na hun ervaring een review te plaatsen. Wij betalen niet voor een review.

  • Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou of anderen te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL/PostNL/GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mail (voor de track en trace) met DHL/PostNL/GLS delen. DHL/PostNL/GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL/PostNL/GLS onderaannemers inschakelt, stelt DHL/PostNL/GLS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Adressen die via een Excel sjabloon aan ons ter beschikking zijn gesteld voor de verzending, verwijderen we uit onze systemen nadat de opdracht is betaald en afgesloten is.  

  • Offertes en facturering via e-Boekhouden

Wij maken voor het opstellen en facturen gebruik van e-Boekhouden.nl. E-Boekhouden geeft in haar privacystatement aan hoe zij omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens, beveiliging, etc. Deze overeenkomst voldoet aan de vereisten van de AVG. Zij nemen de privacy heel serieus.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Alleen in het geval van een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, kunnen wij gedwongen worden jouw persoonsgegevens te delen.

Wijzigingen in algemene voorwaarden en het privacy beleid

Onze algemene voorwaarden en het privacy beleid zijn van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van vascowijn.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als er vragen zijn over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via info@vascowijnimport.nl.