Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden

Op de website en in deze algemene voorwaarden en privacy beleid zijn wij zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als je een product bestelt en/of als je een (online) workshop boekt. Voor al onze producten en diensten geldt: geen 18, geen alcohol. De wettelijke leeftijd om wijn te kopen of om deel te nemen aan een (online) wijn workshop is minimaal 18 jaar. In de Algemene Voorwaarden die je hieronder kunt lezen zetten we alles nog eens voor je op een rij.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of bedrijven aanbiedt, in dit geval Vasco Wijn;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (inclusief haar werknemers) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid (zoals een verjaardag service);
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VASCO WIJN
Gevestigd te Amstelveen.

KvK-nummer: 81660693

BTW: 862173735 B01

Wij zijn per mail bereikbaar via info@vascowijn.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer/app: +316 280 44244

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument of bedrijf.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of het bedrijf altijd via de mail met verwijzing naar de tekst op deze pagina op www.vascowijn.nl beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op verzoek aan de consument of bedrijf ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of bedrijf op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De ondernemer levert haar aanbod in principe alleen in Nederland en België. Neem voor levering aan andere landen van tevoren contact op met de ondernemer.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen voor producten en diensten op de website voor consumenten;
 • de prijs exclusief belastingen voor op maat gemaakte offertes voor bedrijven;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de eventuele reis en/of parkeerkosten indien van toepassing
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de consument of het bedrijf van het aanbod/de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument of bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en stuurt een factuur.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument of het bedrijf elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Na ontvangst van de betaling wordt het product toegezonden naar het opgegeven adressen/de opgegeven adressen. De levering kan, ter keuze van de onderneming, zowel geschieden per pakketpost als door de ondernemer zelf.
 6. Bij het reserveren van een dienst (bijvoorbeeld een workshop, eventueel in combinatie met wijnboxen) ontvangt de consument of het bedrijf een schriftelijke bevestiging van de gekozen offerte met een factuur. Binnen 14 dagen dient de betaling voldaan te zijn waarna de reservering definitief is.
 7. Indien de consument of het bedrijf bij het moment van facturering nog niet zeker is van het aantal te bestellen boxen dan geeft de ondernemer een marge van 5%. Na uitvoering van de opdracht wordt het eventueel te veel betaalde/te weinig betaalde gerestitueerd of gefactureerd.
 8. Bij het aangaan van een duurovereenkomst (bijvoorbeeld verjaardag service) geldt de overeenkomst voor één jaar en deze kan niet tussendoor worden opgeschort. De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd tenzij de consument of het bedrijf hier nadrukkelijk om vraagt. De factuur voor een duurovereenkomst dient binnen 14 dagen te worden betaald.
 9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht van producten (alleen voor consumenten)

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door een e-mail te sturen via info@vascowijn.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Producten, zoals oorbellen, kunnen in verband met hygiëne niet worden geretourneerd.
 5. Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, en zo lang de dienst nog niet heeft plaatsgevonden.
 7. Het bovenstaande herroepingsrecht geldt niet voor bedrijven.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (tegoedbonnen);
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • f. op maat gemaakt zijn voor de consument.

Artikel 9 – De prijs

 1. De op de website aangeboden producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Offertes voor bedrijven worden opgesteld exclusief btw.
 3. Voor verzendingen in Nederland hanteert de ondernemer voor wijn- en borrel boxen 7,95 euro verzendkosten per adres. Voor België geldt 9,95 euro verzendkosten. De ondernemer stuurt maximaal één wijnproeverij of borrel boxen naar één adres. Meer dan één wijnproeverij of borrel box op bestellen? Neemt dan contact op met de ondernemer.
 4. Voor verzendingen in Nederland hanteert de ondernemer voor brievenbus geschenken en sieraden geen verzendkosten.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. Voor (online) workshops rekent de ondernemer een vast bedrag per deelnemer (exclusief reis- en/of parkeerkosten) of is de prijs meegenomen in de prijs van de wijnboxen. Dit staat duidelijk vermeld in de offerte. In overleg met consument of bedrijf en alleen als ook ondernemer hiermee instemt, kan een (online) workshop langer duren dan vooraf afgesproken. De extra kosten die worden gemaakt voor een langere duur van een (online) workshop (extra manuur, parkeerkosten, etc) worden afgerekend op basis van nacalculatie. Hierbij geldt dat extra tijd berekend wordt aan de hand van het tarief van 50 euro per uur. Bij parkeerkosten gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 10- Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De consument dient voor de bestelling aan te geven dat hij/zij 18 jaar is of ouder of dat degene die de wijnen ontvangt 18 jaar of ouder is. Dit is verwerkt in het bestelformulier op de website. Indien bestelling plaatsvindt via een offerte dan verklaart consument/bedrijf bij akkoord van de offerte dat de ontvangers 18 jaar zijn of ouder ten tijde van de ontvangst van de wijnboxen / bij deelname aan een (online) wijnworkshop.
 3. Als plaats van levering geldt het adres/de adressen dat de consument of het bedrijf aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt via schriftelijke weg en eventueel via een format geleverd door de ondernemer.
 4. Volgens de Alcoholwet geldt vanaf 1 juli 2021 dat levering van alcohol dient plaats te vinden direct aan de consument met een leeftijdsidentificatie dat de consument 18 jaar is of ouder. Ondernemer heeft met de bezorgdiensten (DHL, PostNL en GLS) afgesproken dat een leeftijdsidentificatie verplicht is bij het in ontvangst nemen van pakketten met alcohol. Indien de consument niet thuis is, wordt niet bij de buren afgeleverd maar bij een servicepunt. De consument krijgt hiervoor een bericht van de bezorgdiensten. Voor het ophalen van een pakket bij een servicepunt is altijd een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) nodig. Let op: pakketten blijven een bepaalde periode liggen bij het servicepunt en gaan daarna retour naar ondernemer. De periode staat vermeld in het bericht van de bezorgdienst. Retour zendingen brengen extra kosten met zich, die kunnen worden verhaald op de consument (zie ook Artikel 10-11). 
 5. De ondernemer streeft ernaar de geplaatste bestelling van producten binnen maximaal 3 werkdagen te leveren. Hiervan is de ondernemer afhankelijk van postbedrijven. Afwijkende levertijden worden zo goed mogelijk vermeld op de product pagina. Als de bezorging onverwacht langer duurt dan krijgt de consument of het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 6. Bij grote aantal bestellingen dient rekening gehouden te worden met een handelings/verwerkingstijd van minimaal twee weken na akkoord op de offerte.
 7. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument of het bedrijf akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn of met een duurtransactie. De consument of het bedrijf heeft na deze 30 dagen in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en afzien van de aankoop. De consument of het bedrijf heeft geen recht op een schadevergoeding. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door postbedrijven.
 8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument of het bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument of het bedrijf geen recht op schadevergoeding.
 9. In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument of het bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 11. Indien het pakket niet leverbaar is of in geval van weigering, bijvoorbeeld doordat de consument of het bedrijf een fout adres heeft opgegeven, dan worden de kosten voor het retourneren plus de boete vanuit de pakketdienst gefactureerd aan consument / het bedrijf. Dit betreft 7,95 euro plus 5,39 euro per pakket. De ondernemer overlegt in dit geval of de consument / het bedrijf het pakket opnieuw wil versturen a 7,95 euro verzendingskosten per pakket.
 12. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of het bedrijf of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 13. Mocht een (online) workshop onverhoopt door een ernstige zaak of door ziekte van de ondernemer, niet door kunnen gaan, dan laat de ondernemer dit zo snel mogelijk weten aan de consument of het bedrijf. In overleg met de ondernemer wordt samen naar een alternatieve datum gekeken. Er wordt geen restitutie gegeven.
 14. Mocht een (online) workshop onverhoopt door een ernstige zaak of door ziekte van de consument of het bedrijf, niet door kunnen gaan, dan laat de consument of bedrijf dit zo snel mogelijk weten aan de ondernemer. In overleg met de ondernemer wordt samen naar een alternatieve datum gekeken. Er wordt geen restitutie gegeven.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. Duurovereenkomsten (zoals een verjaardag service) worden aangegaan voor één jaar en kunnen tussendoor niet opgezegd worden.
 2. Betaling van duurovereenkomsten vinden plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en altijd voor de volledige duur van de overeenkomst.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 4. Wijzigingen aan duurovereenkomsten (extra adressen) kunnen worden doorgegeven aan de ondernemer met in achtneming van 14 dagen verwerkingstijd. Extra kosten worden via nacalculatie berekend en per factuur door consument of bedrijf betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 5. Wijzigingen aan duurovereenkomsten (minder adressen) kunnen worden doorgegeven aan de ondernemer met in achtneming van 14 dagen verwerkingstijd per begunstigde. Hierbij geldt dat maximaal 5% mag worden afgeweken van het overeengekomen aantal bij de aanvangsdatum van de duurovereenkomst.

Artikel 13 – Betaling en in gebreke stellen

 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een product via de website, vindt betaling plaats direct bij het bestellen van het product via IDeal of achteraf via Creditcard of Klarna.
 2. In geval van een overeenkomst tot de aanschaf van producten inclusief eventuele dienst of duurovereenkomst, vindt de betaling plaats binnen 14 dagen nadat de consument of het bedrijf de bevestiging van de overeenkomst inclusief factuur heeft ontvangen.
 3. De consument of het bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Alle facturen zullen door de consument of het bedrijf worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. De consument of bedrijf dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 5. Vasco Wijn zal maximaal twee keer een betalingsherinnering sturen waarna een procedure tot in gebreke stelling wordt gestart.
 6. Indien de consument of het bedrijf de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan zijn zij van rechtswege in verzuim en zullen zij, onverminderd de eventuele overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 7. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van consument of het bedrijf, zulks met een minimum van € 250,-.
 8. Door de consument of het bedrijf gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer doet er alles aan om consument en bedrijf zo goed mogelijk van dienst te zijn. Neem bij ontevredenheid over producten of diensten contact met de ondernemer via info@vascowijn.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument of het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of het bedrijf een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient een consument of het bedrijf zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of het bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van consument of bedrijf (lijfelijk, kleding of andere eigendommen inclusief gevolgschade) van door de ondernemer geleverde producten en/of diensten.
 2. De ondernemer kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolgd van overmacht niet aan een op de ondernemer rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. In geval van overmacht behoudt de ondernemer het recht om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.
 3. De consument of het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.
 4. De ondernemer verkeert in overmacht wanneer hij niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval:
 • niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers,
 • ziekte of ernstige familieomstandigheden van de ondernemer
 • werkstaking en bedrijfsstagnatie
 • transportmoeilijkheden (inclusief drukte) van pakketdiensten
 • overheidsmaatregelen
 • milieurampen inclusief droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw
 • oorlogstoestand.

Artikel 17- Auteursrecht

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten of evenementen/workshops die door de ondernemer tot stand zijn gekomen blijven eigendom van de ondernemer.

Artikel 18- Aanvullende en afwijkende bepalingen

Als de ondernemer in de toekomst iets verandert aan deze Algemene Voorwaarden, wordt dat aan de consument of bedrijf kenbaar gemaakt als deze op dat moment lopende contracten heeft.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

**********************************************

Privacy beleid Vasco Wijn

Waarom hebben wij een privacy beleid?

Vasco Wijn respecteert jouw privacy, in het bijzonder jouw rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens. Omdat wij volledig transparant willen zijn, hebben wij dit privacy beleid geformuleerd. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van je persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het bezoek en gebruik van deze website en onze diensten accepteer je alle onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Over de gegevensverwerking door Vasco Wijn

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 • Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Wij stellen die nooit ter beschikking aan anderen. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 • Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen en offertes met (persoons)gegevens bewaren, zolang de toepasselijke termijn volgens de wet loopt.

 • Inzage- en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien of aan te passen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via onze contactpagina. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. 

 • Cookies 

Wij maken gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij je zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt. Er zijn daarnaast ook cookie-achtige technieken waarmee dezelfde resultaten worden behaald. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij alle bestaande webwinkels. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen in de webwinkel van Vasco Wijn leuker en makkelijker voor je wordt;
 • Je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals je winkelwagentje;
 • We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses.

Over de gegevensverwerking door andere partijen

Hieronder kun je lezen met welke partijen wij samenwerken en op welke wijze zij gegevens verwerken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. We verwijzen voor meer info naar het privacy beleid van de partijen zelf.

 • Website van WordPress

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. WordPress heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel.

 • Webwinkelsoftware – Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met Woocommerce gedeeld om je bestellingen en aanvragen af te kunnen handelen. Woocommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel.

 • Webhosting – Hostnet

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt die gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

 • MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. MailChimp zal namen en e-mailadressen niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden is de ‘unsubscribe’ link te zien. Als hierop wordt geklikt zal degene geen e-mail meer van onze website ontvangen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 • E-mail – Hostnet

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 • Reviews via Google bedrijfspagina

Wij maken gebruik van een Google bedrijfspagina. Hierop staan ook reviews van klanten. De klant vult zelf zijn/haar gegevens in. De reviews verkrijgen wij door klanten te vragen na hun bestelling een review te plaatsen. Wij betalen niet voor een review. Soms geven wij een kortingscode als dank voor de review.

 • Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou of anderen te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL/PostNL/GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mail (voor de track en trace) met DHL/PostNL/GLS delen. DHL/PostNL/GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL/PostNL/GLS onderaannemers inschakelt, stelt DHL/PostNL/GLS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Adressen die via een Excel sjabloon aan ons ter beschikking zijn gesteld voor de verzending, verwijderen we uit onze systemen nadat de opdracht is betaald en afgesloten is.  

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Alleen in het geval van een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, kunnen wij gedwongen worden jouw persoonsgegevens te delen.

Wijzigingen in algemene voorwaarden en het privacy beleid

Onze algemene voorwaarden en het privacy beleid zijn van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van vascowijn.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als er vragen zijn over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via info@vascowijn.nl.